We hereby announce Tech Innovation Today’s Spring 2018 Technology Essay Contest Finalists!

We hereby announce Tech Innovation Today’s Spring 2018 Technology Essay Contest Finalists! Our finalizes were chosen this year from more than 140 essays hailing from 12 countries. Thank you for your participation!

Hang Wu
Mingxuan Xu
Graham Stevens
Fei Yang
Rongzi Peng
Gulin Kumar
Qunzhe Lin
Susan Park
K.S. Son
Congxi Song
Tianze Lin
Jie Zhang
Ruoci Ning
Ying Ying Chen
Mark Xu
Ruixuan Liu
Zhe Zhang

Related posts